שמעו ותחי נפשכם


הפרשה
תרגום .שליט"א הרב עידו וובר ארליך :עורך .הרב משה וובר שליט"א :מאת
.עמנואל בהר, ארי צ'סטר :לאנגלית

הקטעים הבאים מצורפים באוסף הקסטות: "שמעו ותחי נפשיכם", כדי לרכוש אותם, יש
:או לשלוח דואר-אלקטרוני ,02-828284 :'להתקשר לטל
weber@shemayisrael.co.il


פרשת משפטים
הוראה למעשה: "הוו מתונים בדין" (אבות פ"א). ציווי זה שייך לכל אחד ואחד מעם
ישראל ולא רק לבית דין, (כי הרי "מסכת אבות - כולה מוסרים ומדות" כלשון הרב
עובדיה מברטנורה), והכונה היא, שצריך להיות מתונים בדין בשעה שאחד דן את
."השני וכמו שכתבו רז"ל: (שם) "והוי דן את כל האדם לכף זכות
וזהו איפוא הפירוש - "הוו מתונים בדין" היינו שהדין שהוא דן את חבירו - לא
ייעשה בפזיזות, אלא מתון מתון. בכדי להבין את גודל הנזק שיכול להיגרם על ידי
כך שאדם דן בפזיזות את חבירו, צריך להתבונן בדברים המובאים להלן בשם הבעש"ט
נ"ע: כאשר מדברים דיבור לא טוב אודות אדם מסוים, או אפילו רק חושבים עליו
,"מחשבה לא טובה, זה יכול להזיק לווזהו שאומר הפסוק, "אל תשית ידך עם רשע
כלומר שבית דין של מעלה אומרים לרשע - שהוא השטן אשר עולה ומקטרג על בני
אדם: הלא אתה עד אחד, היכן איפוא העד השני? ואז בשעה שיהודי מדבר או חושב
מחשבה לא טובה על אותו האדם שהשטן מקטרג עליו, הוא מצטרף לשטן והם נעשים
שני עדים, וזהו מה שכתוב: "אל תשית ידך עם רשע להיות עד חמס". ולא רק
שהואמזיק לחבירו בשעה שמדבר או חושב מחשבה לא טובה, אלא הוא גם מזיק
,לעצמו וכמו שכתוב בספר לקוטי מוהר"ן בשם הבעש"ט - שכפי שהוא דן את חבירו
כך דנין אותו וכמו שמבואר גם בשמואל ב' פרק י"ב שכך אמר נתן הנביא לדוד
המלך, וכל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו ועל כן יכול להיות שאותם המעשים
שראה אצל חבירו ובגללם הוא דן אותו לכף חובה, בעצםהוא בעצמו נגוע בהם יותר
מחבירו, אלא שעל עצמו הוא מלמד זכות כי "על כל פשעים תכסה אהבה" ומפני
אהבתו העצמית, הוא אינו רואה את עצמו חייב. וזהו שאמר הלל הזקן להגר שבא
להתגייר: "מה דעלך שנוא לחברך לא תעביד", כלומר כמו שאינך רוצה שמישהו יצביע
על הרע שבך, כך גם לא תעשה לחברך, וכשתקיים זאת תגרום הצלה גדולה לך
ולחברך ויתקיים בכםהפסוק: "לא הביט און ביעקב". (ספר דרך מצותיך מצות אהבת
.(ישראל

המקור בפרשה: "ואלה המשפטים". "דרש בר קפרא: מנא לן הא מילתא דאמור רבנן
הוו מתונים בדין", דכתיב: "ואלה המשפטים", וסמוך ליה: "ולא תעלה במעלות על"
מזבחי" (סנהדרין ז' ע"ב). ניתן לומר שזהו מה שממשיך הפסוק ואומר "אשר לא תגלה
ערותך עליו", היינו שלא תגרום שתתגלה ערותך על ידי זה שתדון את חבירך לכף
"חובה. וזהו גם כן מה שאמרו רז"ל שם:"מכאן לדיין שלא יפסיע על ראשי עם קודש
.שיהי' נזהר בכבודן של עם קודש

נושאים בפרשה
"אם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו"
רמז נפלא - שכל מצותיו ית' הן כפקדון אצלנו לשומרם, ואם נגנבו או נאבדו"
בידינו, היינו כשנתעצל בקיומם, אנו חייבים בתשלומם. וזהו שנאמר: "אם גנב יגנב
(מעמו ישלם לבעליו". (שלה"ק

מלאתך ודמעך לא תאחר". כתב הרב מנחם הבבלי: כלל גדול, שהבקשה והתפלה"
והוידוי כשהם בדמע - לא תאחר להפיק רצון, שברית כרותה היא ששערי דמעה לא
(ננעלו, לכן מלאתך ודמעך לא תאחר. (שלה"ק

"כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה"
זה התעוררות - כשאדם יראה חומרו תועה, שישיב אותו ויקח קל וחומר: אם על"
שורו וחמורו של אויב צותה תורה להשיבם, איך לא ישיב החומר שלו להקב"ה. אם
ראית חמור שונאך רובץ תחת משאו, משום צער בעלי חיים אמרה תורה עזוב תעזוב
,עמו, ואם על בהמה חסה התורה, אדם שחייו חיים נצחיים איך לא יחוס על עצמו
כי אין הקב"ה חפץ במיתתן של רשעים כמו שכתוב:"כי לא אחפוץ במות הרשע כי אם
(בשובו מדרכו וחיה". (שפתי כהן מגורי האריז"ל


הליכות עולם לו
"לא תהיה לו כנושה"
."א. "מצות עשה להלוות לעניי ישראל שנאמר: "אם כסף תלוה את עמי

,ב. כל הנוגש את העני והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו - לא מעות ולא מטלטלין
עובר בלא תעשה שנאמר: "לא תהיה לו כנושה". ולנכרי, יש אומרים שמצות עשה
.לנגוש ולהצר לו שנאמר: "את הנכרי תגוש", זו מצות עשה ולא רשות

,ג. אסור לאדם להיראות לבעל חובו בזמן שיודע שאין לו ואפילו לעבור לפניו
מפני שהוא נכלם בראותו למלוה ואין ידו משגת לפרוע, ועל זה רמז הכתוב: "לא
.תהיה לו כנושה" ולא נושה ממש

,ד. אסור ללוה לכבוש ממון חבירו בידו ולומר לו - לך ושוב, ומחר אתן, ויש אתו
."שנאמר: "אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך

ה. אסור ללוה שיקח הלואה ולהוציאה שלא לצורך עסק פרנסתו, בענין שהוא מאבדה
מן המלוה שלא ימצא ממה לגבות חובו, ואם עושה כן נקרא רשע אף על פי שהמלוה
."עשיר גדול והוא עני, שנאמר: "לוה רשע ולא ישלם

ו. המלוה את חבירו לא ילוונו אלא בפני עדים, אפילו הלוה הוא תלמיד חכם
ובודאי לא יכפור מדעתו, אף על פי כן יש לחוש שישכח ההלואה מחמת טרדת
"לימודו ויכפור בו, וכל המלוה בלא עדים עובר משום "ולפני עור לא תתן מכשול
אלא אם כן הלוהו על המשכון, ואף על פי כן המלוה בשטר משובח יותר, שבמשכון
אפשר שישכח הלוה סך ההלואה, ובעדים בלא שטר אפשרשלא יהיו העדים במדינה
.כשיתבעהו ויכפור בו

.ועיין בש"ך חושן משפט סימן ע' שמביא דיעות האם מועיל כתב ידו שהוא חייב לו)
."(ועיין בערוך השלחן ועיין בספר כסף הקדשים שגם הלוה מוזהר על זה

רזי התורה
"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
לכאורה, הדינים שבין אדם לחבירו הם רק מצות שכליות ולישוב העולם, אבל האמת"
ויש בהן פשטות ...היא שכל הלכות התורה יש בהן סודות נפלאות ומפליאות
ופנימיות, וזהו שאמר הקב"ה למשה: "המשפטים תשים לפניהם" - שיבינו הפנימיות
(בהמשפטים. (ספר דברי חיים מהגה"ק מצאנז זי"ע

כי תראה חמור שונאך", כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא הגוף, תראה"
שונאך שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלוקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא רובץ
.תחת משאו - שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך ע"י תורה ומצוות והגוף מתעצל בקיומם
ואולי יעלה בלבבך "וחדלת מעזוב לו", שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל
בסיגופים לשבור את החומריות, הנה לא בזו הדרךישכון אור התורה, כי אם "עזוב
תעזוב עמו" לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים. (אדמו"ר הרש"ב
(מליובאוויטש בשם הבעש"ט זצוק"ל

שמעו ותחי נפשכם
היה זה טרם התגלותו של רבי זושא מאנפולי. באותם ימים היה רבי זושא נודד
.מעיר לעיר, ואיש לא ידע מי הוא ועד היכן מגעת גדלתו
.לעת ערב, כאשר ישב בבית המדרש באחת מערי נדודיו, נכנסה פנימה אשה אחת
.האם מישהו מכם ראה את בעלי?" שאלה"
התברר, כי הבעל עזב את אשתו ונסע למקום בלתי ידוע. נותרה האשה האמללה
עגונה, ועתה, ברצותה להשתחרר מכבלי העגינות, החליטה לעבור בערי המדינה
ובכפריה ולחפש אחר בעלה. בכל מקום שאליו היא מגיעה, שואלת היא עליו ומוסרת
.את סימניו
כששמע רבי זושא את שאלתה של האשה, קם ממקומו ופנה אליה. "לכי אל בית הכנסת
."האורחים", אמר לה, "ושם תמצאי את בעלך
!בלי להשתהות אצה האשה אל בית הכנסת האורחים, ואכן הבעל הנמלט היה שם
היה הדבר לפלא בעיני יהודי אותה העיר, כיצד ידע רבי זושא, שרגליו אף לא
?דרכו על ספו של בית הכנסת האורחים, כי הבעל מסתתר דוקא שם
.בודאי זהו מופת", סחו בני העיר איש לרעהו"
.לא, לא היה כאן כל מופת", מהר רבי זושא להבהיר את הענין ולהעמידו על דיוקו"
דבר שונה היה כאן הבוקר שמעתי שני אנשים משוחחים ביניהם. האחד מהם ספר"
.לחברו, כי אל בית הכנסת האורחים הגיע אורח חדש
תמהתי", המשיך רבי זושא, "ושאלתי את עצמי: לשם מה באה שמועה זו לאזני? מדוע"
?ולמה קלטו אזני דברים שאין לי בהם כל צורך ותועלת
עודני מהרהר בכך, ואל בית המדרש נכנסה האשה ושאלה, אם ראינו את בעלה. מיד"
."הבנתי: בודאי אותו אורח, שעל אודותיו שוחחו השנים, זהו הבעל המבוקש
עתה הבינו הנוכחים, לא מופת היה זה אלא אות וסימן לצדקותו של רבי זושא הנצב
לפניהם. הוא שתמיד נזהר ב"לא תשא שמע שוא", שתמיד התרחק משמועות חנם והקפיד
לא להאזין לדברים בטלים רק אדם כמוהו זכה לכך, שזמנו לו משמים לשמוע דברים
.שיש בהם תועלת

איש עשיר היה בימי קדם ולו שדות וכרמים, עדרי צאן ובקר, דינרי זהב רבים
ובית גדול ומפואר. עשרה בנים כולם חרוצים ומוכשרים היו לאיש. וגם ידידים
.רבים ונאמנים היו לו
אכן, היה לו לאיש, הכל בכל מכל כל. הוא חי את חייו בטוב, ולכאורה כל דאגה
לא היתה צריכה להעיב עליו. ואולם, דאגה אחת הטרידה אותו ללא הרף, מה יקרה
לאחר מותו? היריבו עשרת בניו על ירושתו? הדבר לא נתן לו מנוח כלום יתכן
?שעשרו הרב יגרום למריבות במשפחתו
:כה הטרידה אותו המחשבה, עד כי באחד הימים קרא לעשרת בניו וכה אמר להם
בני היקרים והאהובים! מוטב לו לאדם שיחשוב על סופו דוקא במיטב ימיו, בעודו"
בשיא עשרו ובריאותו. יודעים אתם, בני כי אין בארץ איש שיחיה לעד. ועל כן
דואג אני וחושש שמא לאחר מותי תריבו ביניכם על הירושה שאותיר לכם, והאחוה
."שביניכם תהפוך לשנאה ולקנאה
שמעו הבנים את דברי אביהם והשיבו פה אחד: "יוסף ה' לך, אבינו האהוב, שנים
.כהנה וכהנה. וגם לאחר מאה ועשרים ננהג ביושר ובאחוה ולא נקפח איש מבינינו
."מבטיחים אנו זאת, אבא
אורו עיני האב בשמעו את ההבטחה הנרגשת. אך אדם נבון וחכם היה ועל כן ידע כי
יתכן והבנים יתקשו לקיים את ההבטחה. אמר להם: "יודע אני, בני כי כונתכם
רצויה. אך הנסיון מוכיח, שלא תמיד מסוגל אדם לשלוט ביצרו. ונוסף לזאת, גם אני
אינני בטוח שכספי ורכושי ישארו בידי עד יום מותי. על כן החלטתי כבר עתה
להעניק לכל אחד ואחד מכם סכום שיפיקלפרנסו. כספי המזומן מגיע לסכום של אלף
דינרי זהב. אתן אפוא בעודני בחיים מאה דינרים לכל אחד מכם, מאה דינרי זהב
.זהו סכום נכבד ביותר. יוכל כל אחד מעשרתכם לעסוק במסחר ולהתפרנס בכבוד
ואת יתר רכושי הבית השדות, הרמים ובני הצאן והבקר תחלקו ביניכם שוה בשוה
."לאחר מותי
אבינו היקר, יהי רצון שתאריך ימים על האדמה" אחלו הבנים לאביהם, ופנו"
.לדרכם. כל אחד מהם שקע בעסוקיו, ועד מהרה הוסחה דעתם מהבטחת אביהם
עברו ימים ונהפך הגלגל על האיש, עשרו הלך ופחת. כמה שנות בצורת נתנו
אותותיהן בשדותיו ובכרמיו. מחלות ומגפות שונות פגעו בצאנו ובבקרו. כה החמיר
המצב עד כי לבסוף נאלץ האיש למכור את ביתו וכמעט את כל רכושו על מנת
.לפרוע את חובותיו המרובים
רק בדבר אחד לא נגע האיש באלף דינרי הזהב, אשר הבטיח לבניו. עליהם שמר מכל
משמר. אך הגיע היום שנאלץ גם להשתמש בכספו. באו מים עד נפש, ובלית בררה
.השתמש האיש בחמשים דינרים. בידיו נותרו אפוא תשע מאות וחמשים דינרים
.הדבר הסב לו עגמת נפש רבה ומצערו כי רב חלה ונטה למות
בהיותו על ערש דוי קרא האיש לעשרת בניו. הללו נחפזו אל מטת אביהם, וראו
.כיצד אביהם נוטל את כספו בשארית כוחותיו ומתחיל לחלקו ביניהם
אכן, לכל אחד מתשעת בניו הגדולים העניק האב מאה דינרים כפי שהבטיח שמחו
.הבנים הודו לאביהם ונפרדו ממנו
כשעזבו התשעה את החדר נותר האב עם צעיר בניו. במבע של עצב הביט בו האב
ואמר: "מה אוכל לעשות, בני הצעיר? בעת שהבטחתי לכם את כספי לא סברתי שיהיה
עלי להוציא מן הכסף הזה. ואולם, יודע אתה מה רבים האסונות והפגעים שארעו
לנו, ובנגוד לרצוני נאלצתי להשתמש גם בכסף הזה. לכל אחד מאחיך נתתי כפי
שהבטחתי מאה דינרים. ועתה נותרו בידי חמשיםדינרים בלבד. ואולם גם את הסכום
הזה לא אוכל להעניק לך בשלמותו. עלי להשתמש בשלשים דינרים להוצאות הכרחיות
ודחופות. נותרו אפוא עשרים דינרים בלבד. קח אותם בני ומחל נא לי יודע אני
."שטוב לב אתה יותר מאחיך
עצוב ומאוכזב היה הבן הצעיר עצוב בשל צערו הרב של אביו. ומאוכזב על כי קבל
סכום כה קטן. אך למרות זאת אמר והכאב מבצבץ מקולו: "אבא, אל תצטער אני מוחל
לך אך" לא יכול להבליג "מה אוכל לעשות בעשרים דינרים בלבד. הרי הסכום לא
."יספיק להקמת עסק מכניס
.אל תדאג בני", הרגיע האב החולה את בנו המאוכזב, "עשרה ידידים נאמנים יש לי"
אתן לך אותם בחלקך, ובטוח אני שיעזרו לך בשעת הדחק. האמן לי, בני הצעיר כי
."ידידים טובים שוים אפילו יותר מאלף דינרים של זהב
לא חלף זמן רב והאב החולה הלך לעולמו. התאבלו עליו עשרת בניו ולאחר ימי
.האבל פנו איש לדרכו
תשעת האחים שזכו כל אחד במאה דינרים לא התענינו בגורל אחיהם הצעיר לא
הטרידה אותם הבעיה כיצד יתפרנס צעיר אחיהם מעשרים הדינרים בעיה אחת
ויחידה הטרידה את כל אחד מהאחים כיצד להשקיע את הכסף בצורה המוצלחת
ביותר ואכן, כל אחד מהם השקיע כספו במסחר, כעצת אביהם המנוח ופרנסה נמצאה
.להם בשפע
החשש כי לא יוכל לעשות מאום בעשרים הדינרים היה חשש ...ואלו הבן הצעיר
מוצדק. בסכום עלוב שכזה אי אפשר לפתוח עסק כלשהו. גם עבודה אחרת לא נמצאה
לו, לבן. ועד מהרה השתמש בעשרים הדינרים לפרנסת משפחתו. לא חלפו הימים
.והסכום כמעט כלה רק דינר זהב אחד נותר בידיו
הביט הבן בפנים עגומות בדינר האחד והיחיד, ודברי אביו על אודות עשרת ידידיו
שנתן לו בחלקו עלו בזכרונו. "אך מה יועילו לי עשרת הידידים הללו" חשב במר
."לבו. "כלום אפנה אליהם ואקבץ אצלם נדבות? לא! זאת לא אעשה בשום פנים ואופן
שקע אפוא בהרהורים כבדים ולבסוף גמלה בלבו החלטה "למרות הכל עלי לכבד את
רצונו של אבא המנוח, ועל כן אשמור על קשרי ידידות עם עשרת ידידיו". שוב
!הביט בדינר האחרון, וידע מה יעשה
באותו דינר אחד ויחיד קנה מצרכים ומאכלים והכין סעודה דשנה. אל הסעודה
הזמין את עשרת הידידים של אביו. הללו נענו להזמנה בשמחה וברצון כולם באו
והתענגו על הסעודה. אכלו שתו ושוחחו שיחת רעים נעימה. תוך כדי שיחה נזכרו
.הרעים כמה פעמים התארחו בבית ידידם המנוח ועד כמה השתדל הלה להיטיב עמם
אמרו הידידים זה לזה: "ראו, מכל עשרת בניו שלידידנו המנוח רק הבן הזה זכר
."אותנו והמשיך לשמור על קשרי הידידות עמנו
בודאי", הוסיף אחד מהחבורה, "עלתה לו הסעודה הדשנה הון רב וקשה היה לו"
להוציא את כספו. הן נכר עליו שאיננו עשיר. יודעים אנו שאביו ירד מנכסיו
."בשנים האחרונות ובודאי לא הוריש לו הרבה
.הבה נגמול עם ידידנו כגמולו הטוב" הציע רע אחר"
ובו במקום החליטו הידידים להעניק מתנות לבנו הצעיר של ידידם כל אחד הציע
.לתת לבן פרה העומדת להמליט וסכום כסף כלשהו
החליטו וקיימו. עד מהרה הובאו לבית הבן עשר פרות וסכום כסף נכבד. מקץ זמן
קצר המליטו הפרות, והבן שמכר את העגלים הרויח רווח נאה, הוא ראה ברכה
.בעמלו, עד אשר התעשר, ועלה על תשעת אחיו ברכושו ובמעשיו הטובים
כמה צדקו דברי אבי" אמר הבן בהביטו ברכושו, "אכן הידידות שוה ויקרה מכל"
."הון

שמו של הגאון רבי שמואל שטרשון, הנודע מהגהות הרש"ש על הש"ס, התפרסם בעם
ישראל לא רק בשל גאוניות בתורה רבי שמואל התעסק גם רבות בצרכי הצבור
.והקים "גמילות חסדים" להלואת כסף לנצרכים
הקפדה מרובה הקפיד על תשלומיהם של הלווים לקופת הגמ"ח שאם לא כן ידע
עלולה הקופה להתרוקן, חלילה, ואז לא יכול איש להנות מכפסי ההלואות
אחד הלווים, היה זה יהודי פשוט, נטל פעם הלואה בשעור מאה רובל והתחייב
לשלמה מקץ ארבעה חדשים. בהגיע יום הפרעון, בא אותו יהודי אל בית רבי שמואל
לשלם את חובו, נאמר לו כי הרב שוהה בבית המדרש. פנה אפוא לשם וראה את
.הרש"ש רכון על גמרא ושוקע בסוגיה קשה
."נגש אליו היהודי, הניח את צרור כספו על הגמרא ואמר: "זהו החוב שלי
שקוע בתלמודו נענע הרש"ש בראשו לעומת היהודי, לומר כי הענין ברור. יצא
,היהודי מבית המדרש, והרש"ש המשיך בלמודו. תוך כדי למוד פרח הענין מראשו
.ובעלעלו כה וכה בדפי הגמרא כסה את הדף שעליו הניח היהודי את שטרות הכסף
.משסיים ללמוד, סגר את הגמרא, אחזה בידו ויצא מבית המדרש
כאמור, הקפיד הרש"ש הקפדה מרובה על החזתרת החובות לקופת הגמ"ח. לעתים
תכופות עיין ברשימת הלווים, לדעת מי מהם הגיע זמן פרעונו, והיה אם הלה
.התמהמה, שלח להזכיר לו את חובו
כדרכו, עיין גם הפעם ברשימת הלווים, והנה ראה כי אותו יהודי טרם שלם את
.חובו, אף שזמן הפרעון עבר. שלח אפוא להודיעו, כי עליו לפרוע את חובו
"מבוהל כלו בא היהודי אל בית הרש"ש ואמר: "הן שלמתי כבר
אך הרש"ש, שדבר התשלום פרח לחלוטין מראשו, החליט לתבוע את היהודי לדין
תורה, על שגוזל הוא את הצבור. הדיינים נתנו ליהודי ארכה על מנת לחשוב בדבר
.ולהתחרט על מעשהו
השמועה על דין התורה בין הרש"ש ליהודי הפשוט עשתה לה כנפים בוילנא, עירו של
הרש"ש. יהודי העיר נדהמו לשמוע, כי בדין התורה העז היהודי הפשוט להכחיש את
טענת הרש"ש ולטעון כי שלם את חובו. אין צורך לספר לצד מי נטו יהודי העיר. לא
,יפלא, כי אותו יהודי סבל סבל רב, הציקו לו, פטרוהו מעבודתו בטענה שהוא גנב
.ובנו ששבע גם הוא השפלות ובזיונותברח מוילנא
לא ארכו הימים והרש"ש שוב עיין באותה גמרא, שאחז באותו יום בבית המדרש. תוך
כדי דפדוף מצא את שטרות הכסף ומיד צץ ועלה המאורע בזכרונו. מזעזע עד עמקי
.נשמתו מהר להזמין את היהודי, בעל החוב, אל ביתו
היהודי הגיע, והרש"ש קם לפניו ואמר לו: "במה אפייס אותך על כל הצער, עגמת
הנפש והבושה שגרמתי לך? מוכן אני לבקש את סליחתך בפרהסיא, לעיני כל הקהל
."בבית הכנסת, ובאזניהם אשמיע דברים כהויתם
.והיהודי, שהצער והסבל נכרו היטב על פניו, השיב: "לא יהא בכך די כדי לפייסני
שכן, מה יאמרו הבריות? ברוב צדקותו וענותו נכמרו רחמיו של הרב על היהודי
העלוב הזה ועל כן החליט לפיסו בפרהסיא. כך יאמרו האנשים, אך הרושם כי גנב
ושקרן אני לא ימחה מלבם. אכן, בקשת סליחה בבית הכנסת לא תחזיר אלי את בני
.שנמלט מוילנא מרוב בושה
הבין הגאון את מצבו הקשה של היהודי הנצב לפניו. הוא שקע בהרהורים בחפשו
.דרך כיצד לעזור לאותו יהודי אמלל, ששקע בצרות אך ורק באשמתו
חלפו דקות אחדות, ולפתע התנער הרב. רעיון עלה במחו. "שלח לקרוא לבנך לשוב
לוילנא", אמר אל היהודי "אקח אותו חתן לבתי, לאחר מעשה כזה יסור ממך כל
."חשד
.לשמע הדברים נאלם היהודי דום, להפתעה נפלאה שכזו לא פלל
מקץ ימים אחדים נערכו ארוסיהם של בת הרב ובן אותו יהודי, וכל נכבדי וילנא
נטלו בהם חלק. הבריות לא חדלו מלדבר על המאורע. הם ראו בכך יד ה', היושב
"ומזוג זווגים. ומכיון שבשמים הכריזו "בת הרב תהא אשתו של בן היהודי הפשוט
ארע כל המאורע בדבר הכסף, כדי לגלגל את הדבר, שמדרך הטבע לא היה יוצא
.לפועל

עשיר מופלג חי בימי רב שרירא גאון. היה לו לאותו עשיר ספר תורה עתיק, שעבר
אליו בירושה מאבותיו. את ספר התורה כתב עזרא הסופר, ועל כן היה יקר מכל
.יקר
.שני בנים היו לאותו עשיר, אשר חיו חיי שלוה וכל ריב ומחלוקת לא היו ביניהם
כך היה המצב בימי אביהם, אך כשחלה האב ונפטר לבית עולמו או אז פרצה מחלוקת
קשה בין השנים. ועל מה נטש הריב על ספר התורה העתיק והיקר. כל אחד מהם חפץ
.לרשת את ספר התורה וכיון שכך לא הצליחו האחים לחלק ביניהם את ירושת אביהם
כשגברו המריבות, ואש השנאה להטה בכל עוזה החליטו השנים לפנות ליודעי דת
.ודין ולשטוח את טענותיהם ותביעותיהם
פנו אל רב שרירא גאון. הוא שמע את טענות שני הצדדים, אך לא מצא כל דרך
.לפשר בין האחים. על כן הוציא פסק דין האומר תערך חלוקת הירושה על פי הגורל
קבלו האחים את הדין והטילו גורל בנוכחות רב שרירא ובית דינו. על פי הגורל
זכה אחד האחים בספר התורה העתיק, ואלו השני זכה בכל הרכוש הרב, שהותיר
.אחריו אביהם
אין לתאר את שמחתו של האח אשר זכה בספר התורה. כה מאושר היה על שהאיר לו
.הגורל פנים ואחיו אף שזכה בזהב ובכסף לרוב, לא נחשב הרכוש הזה בעיניו
.מצטער היה על שלא הוא זכה בספר התורה, שכה חפץ לרשת
באותה עת חי בעירם של האחים כופר אחד. המעשה בשני האחים ובגורל שערכו הגיע
לאזניו. חמתו בערה בו להשחית על שאחד האחים הסכים לותר על הון עתק ובלבד
- שיזכה בספר התורה. החליט אותו כופר להטיל פסול בספר התורה ואז - כך סבר
.יראה אותו יורש, שאין הספר הזה קדוש ומיוחד יותר משאר ספרי התורה
התחפש הכופר, לבל יכירוהו ובא בחשאי אל בית הכנסת שבו מונח היה ספר התורה
המפורסם. הסתתר באחת הפנות עד רדת הערב. ואז כשסוף סוף עזבו אחרוני
המתפללים את המקום הגיח ממחבואו ופנה ישר לארון הקודש. נטל את ספר התורה
הוציאו מנרתיקו ופתחו. והנה נפתח לפניו הפסוק "ועבדתם את ה' אלקיכם" מחק
הרשע את האות ע' שבמלה "ועבדתם", ובמקומה כתב אתהאות א'. על ידי כך פסל את
.ספר התורה
בקור רוח השיב הכופר את ספר התורה למקומו שבארון הקודש ופנה להסתתר במקום
.מחבואו
הגיע הבוקר ומתפללים החלו להגיע לבית הכנסת. כשנתמלא המקום יצא הכופר
.ממחבואו, והתערב בין האנשים וכך לא נודע מעשהו לאיש
כעבור זמן מה, כאשר הגיעו בקריאת התורה לפרשת משפטים ופתחו במקום זה את
.'ספר התורה התברר כי יש בו טעות במקום האות ע' במלה "ועבדתם" כתובה האות א
כששמע זאת האח, אשר ירש את ספר התורה הצטער על כך צער רב. מרוב עצב ועגמה
.חלה במחלה קשה. ידע האח, כי טעות בספר תורה נתן לתקן, אך הדבר לא נחם אותו
וכך אמר בצערו: "אם טעות שכזו מצויה בספר התורה הזה אות וסימן הוא, שספר זה
."לא יצא מתחת ידיו של עזרא הסופר
ככל שעברו הימים גדל צערו של האיש, ומחלתו החמירה והלכה. הרופאים שהוזעקו
.אליו לא מצאו תרופה למחלתו ואמרו נואש לחלייו
והנה בא אליו אביו בחלום הלילה, וכך אמר לו: "בני, אל תצטער את ספר התורה
שירשת אמנם כתב עזרא הסופר, אך אותה טעות לא יצאה חלילה מתחת ידיו. איש
.רשע וכופר הוא שעשה את הרעה הזאת, כי רצה ליטול אוצר יקר זה מידיך
גם בלילה הבא שב אותו חלום ופקד את החולה אביו נראה אליו וספר לו על אותו
כופר, שהטיל פסול בספר התורה הקדוש. ואף סימן מסר בידו האב: "לך מחר לבית
הכנסת ושם, מתחת לשלחן תמצא עין אחת. זוהי עינו הימנית של הכופר הרשע. כי
בעת שמחק את הע' נפלה עינו שלו לארץ, ונתקיים בו הכתוב "עין תחת עין". ואשר
לטעות המשיך האב, איש בל יתקן אותה שכןבית דין של מעלה פסק, שעזרא הסופר
."יתקן במו ידיו את ספר התורה אשר כתב
בבוקר המחרת ספר הבן את דבר חלומו לחכמי עירו, ובבואם לבית הכנסת מצאו, כי
.נכונים דברי החלום


הכתבה הזאת מסופקת כחלק מרשת שמע ישראל, יש רשות להפיץ בין בצורה
.כתובה על דפים ובין בצורה אלטרונית, אך ורק אם המידע הבא מצורף

,כדי לקבל מידע אודות הרשמה, גנזכים או שיעורים נוספים של שמע ישראל
parsha@shemayisrael.co.il :שלחו דואר אלקטרוני לכתובת


"רשת תורנית "שמע ישראל
http://www.shemayisrael.co.il
972-2-532-4191