Hadrash Ve-Haiyun
Dor Revi'i

Torah Insights on the Weekly Parsha
by Efraim Levine


Feedback


The Reisha Rav
HaGoan R' Aaron Levine zt"l
Author of
Hadrash Ve-Haiyan


5766

Lech Lecha
Chayei Sarah
Vayeitzei
Vayechi

Va'eira
Bo
Beshalach
Tu B'shvat
Yisro

 

   

 

5765

Yom Kippur
Noach
Lech Lecha
Toldos
Vayeitzei
Vayishlach
Chanukah

Vaeirah
Bo
Beshalach
Terumah

Emor
Behar

Pinchas
Matos
Masei

Tishah Ba'Av
Vaeschanan
Ki Seitzei
Ki Savo

 

5764

Rosh Hashanah
Bereishis
Noach
Lech Lecha
Vayeira
Chayei Sarah
Toldos
Vayeitzei
Vayishlach
Vayeishev - Chanukah
Chanukah
Vayigash
Vayechi
Shemos
Va'eira
Bo
Beshalach - Tu Bi'shvat
Mishpatim
Terumah
Tetzaveh - Purim
Vayakhel
Vayikrah
Shemini
Tazria
Metzora
Acharei
Lag Ba'Omer
Behar
 

Shavuos
Beha'aloscha
Shelach
Korach
Pinchas
Masai

Devarim
Eikev
Ki Savo

 

5763

Rosh Hashana
Noach
Lech Lecha
Chayei Sarah
Vayeitzei
Vayishlach
Vayeishev-Chanukah
Mikeitz-Chanukah
Vayigash

Shemos
Bo
Beshalach
Yisro
Terumah
Tetzaveh
Vayakhel
Pekudei

Purim
Kedoshim
Bechukosai

Bamidbar
Beha'aloscha
Shelach
Korach
Chukas
Pinchas

Shoftim
Ki Seitzei
Nitzavim
Haazinu
 

 

 

 

5762


Rosh_Hashanah
Lech Lecha
Vayeira
Chayei Sarah
Toldos
Vayeitzei
Vayishlach
Vayeishev
Chanukah
Vayigash
Vayechi
Shemos
Va'eira
Bo
Beshalach
Yisro
Mishpatim
Terumah
Purim
Ki Sisa
Pekudei
Vayikra
Metzora
Acharei
Lag_Baomer
Behar

Bamidbar
Nasso
Beha'aloscha
Shelach
Korach
Balak

Devarim
Re'eh
Shoftim
Ki Seitzei
Ki Savo

Tazria_Metzorah by Rabbi Dr. Aaron Levine

 

5761


Bereishis
Noach
Lech_Lecha
Vayeira
Chayei_Sara
Toldos
Vayeitzei
Vayishlach
Vayeishev
Chanukah
Mikeitz
Vayigash
Vayechi

Shemos
Va'eira
Bo
Beshalach
Yisro
Mishpatim
Terumah
Tetzaveh
Ki Sisa
Vayikra
Pesach
Metzora
Kedoshim
Emor
Behar
Nasso
Shelach
Chukas
Balak
Pinchas
Masai
Devarim
Eikev
Re'eh
Shoftim
Ki Seitzei
Ki Savo

 

5760


Bereishis
Noach
Lech_Lecha
Vayeira
Chayei Sara
Toldos
Vayeitzei
Vayishlach
Vayeishev
Mikeitz
Vayigash
Vayechi

Shemos
Va'eira
Bo
Beshalach
Yisro
Mishpatim
Terumah
Tetzaveh
Ki Sisa
Vayakel
Pekudei
Vayikra
Tzav
Shemini
Tazria
Kedoshim
Emor
Behar
Bechukosai
Nasso
Beha'aloscha
Korach
Chukas
Devarim
Eikev
Re'eh
Ki Seitzei
Ki Savo
Vezos_Haberach

 Efraim Levine 5760/2000 - 5766/2006