Masechta Zevachim

August 2,2002 Friday 24 Av 5762 Horias 3:8 - Zevachim 1:1
August 3,2002 Shabbos 25 Av 5762 Zevachim 1:2-3
August 4,2002 Sunday 26 Av 5762 Zevachim 1:4-2:1
August 5,2002 Monday 27 Av 5762 Zevachim 2:2-3
August 6,2002 Tuesday 28 Av 5762 Zevachim 2:4-5
August 7,2002 Wednesday 29 Av 5762 Zevachim 3:1-2
August 8,2002 Thursday 30 Av 5762 Zevachim 3:3-4
August 9,2002 Friday 1 Elul 5762 Zevachim 3:5-6
August 10,2002 Shabbos 2 Elul 5762 Zevachim 4:1-2
August 11,2002 Sunday 3 Elul 5762 Zevachim 4:3-4
August 12,2002 Monday 4 Elul 5762 Zevachim 4:5-6
August 13,2002 Tuesday 5 Elul 5762 Zevachim 5:1-2
August 14,2002 Wednesday 6 Elul 5762 Zevachim 5:3-4
August 15,2002 Thursday 7 Elul 5762 Zevachim 5:5-6
August 16,2002 Friday 8 Elul 5762 Zevachim 5:7-8
August 17,2002 Shabbos 9 Elul 5762 Zevachim 6:1-2
August 18,2002 Sunday 10 Elul 5762 Zevachim 6:3-4
August 19,2002 Monday 11 Elul 5762 Zevachim 6:5-6
August 20,2002 Tuesday 12 Elul 5762 Zevachim 6:7-7:1
August 21,2002 Wednesday 13 Elul 5762 Zevachim 7:2-3
August 22,2002 Thursday 14 Elul 5762 Zevachim 7:4-5
August 23,2002 Friday 15 Elul 5762 Zevachim 7:6-8:1
August 24,2002 Shabbos 16 Elul 5762 Zevachim 8:2-3
August 25,2002 Sunday 17 Elul 5762 Zevachim 8:4-5
August 26,2002 Monday 18 Elul 5762 Zevachim 8:6-7
August 27,2002 Tuesday 19 Elul 5762 Zevachim 8:8-9
August 28,2002 Wednesday 20 Elul 5762 Zevachim 8:10-11
August 29,2002 Thursday 21 Elul 5762 Zevachim 8:12-9:1
August 30,2002 Friday 22 Elul 5762 Zevachim 9:2-3
August 31,2002 Shabbos 23 Elul 5762 Zevachim 9:4-5
September 1,2002 Sunday 24 Elul 5762 Zevachim 9:6-7
September 2,2002 Monday 25 Elul 5762 Zevachim 10:1-2
September 3,2002 Tuesday 26 Elul 5762 Zevachim 10:3-4
September 4,2002 Wednesday 27 Elul 5762 Zevachim 10:5-6
September 5,2002 Thursday 28 Elul 5762 Zevachim 10:7-8
September 6,2002 Friday 29 Elul 5762 Zevachim 11:1-2
September 7,2002 Shabbos 1 Tishrei 5763 Zevachim 11:3-4
September 8,2002 Sunday 2 Tishrei 5763 Zevachim 11:5-6
September 9,2002 Monday 3 Tishrei 5763 Zevachim 11:7-8
September 10,2002 Tuesday 4 Tishrei 5763 Zevachim 12:1-2
September 11,2002 Wednesday 5 Tishrei 5763 Zevachim 12:3-4
September 12,2002 Thursday 6 Tishrei 5763 Zevachim 12:5-6
September 13,2002 Friday 7 Tishrei 5763 Zevachim 13:1-2
September 14,2002 Shabbos 8 Tishrei 5763 Zevachim 13:3-4
September 15,2002 Sunday 9 Tishrei 5763 Zevachim 13:5-6
September 16,2002 Monday 10 Tishrei 5763 Zevachim 13:7-8
September 17,2002 Tuesday 11 Tishrei 5763 Zevachim 14:1-2
September 18,2002 Wednesday 12 Tishrei 5763 Zevachim 14:3-4
September 19,2002 Thursday 13 Tishrei 5763 Zevachim 14:5-6
September 20,2002 Friday 14 Tishrei 5763 Zevachim 14:7-8
September 21,2002 Shabbos 15 Tishrei 5763 Zevachim 14:9-10

Please send us any problems or questions to mishnayomis@shemayisrael.com