Masechta Beitza

08/06/2000 Sunday 5 Av 5760 Beitzah 1:2-3
08/07/2000 Monday 6 Av 5760 Beitzah 1:4-5
08/08/2000 Tuesday 7 Av 5760 Beitzah 1:6-7
08/09/2000 Wednesday 8 Av 5760 Beitzah 1:8-9
08/10/2000 Thursday 9 Av 5760 Beitzah 1:10-2:1
08/11/2000 Friday 10 Av 5760 Beitzah 2:2-3
08/12/2000 Shabbos 11 Av 5760 Beitzah 2:4-5
08/13/2000 Sunday 12 Av 5760 Beitzah 2:6-7
08/14/2000 Monday 13 Av 5760 Beitzah 2:8-9
08/15/2000 Tuesday 14 Av 5760 Beitzah 2:10-3:1
08/16/2000 Wednesday 15 Av 5760 Beitzah 3:2-3
08/17/2000 Thursday 16 Av 5760 Beitzah 3:4-5
08/18/2000 Friday 17 Av 5760 Beitzah 3:6-7
08/19/2000 Shabbos 18 Av 5760 Beitzah 3:8-4:1
08/20/2000 Sunday 19 Av 5760 Beitzah 4:2-3
08/21/2000 Monday 20 Av 5760 Beitzah 4:4-5
08/22/2000 Tuesday 21 Av 5760 Beitzah 4:6-7
08/23/2000 Wednesday 22 Av 5760 Beitzah 5:1-2
08/24/2000 Thursday 23 Av 5760 Beitzah 5:3-4
08/25/2000 Friday 24 Av 5760 Beitzah 5:5-6
08/26/2000 Shabbos 25 Av 5760 Beitzah 5:7-Rosh Hashana 1:1

Please send us any problems or questions to mishnayomis@shemayisrael.com