Archives for year 5757

Korach

Chukas

Balak

Pinchas

Matos

Dvarim

Vaeschanan

Eikev

R'ay

Ki-setzei

Ki-savo

Netsavim


Archives for year 5758

Ha'azinu

Yom Kippur

Sukkos

Bereishis

Lech Lecha

Vayairah

Chayei Sara

Toldos

Vayaitzay

Vayishlach

Vayeshev

Mikeitz

Vayigash

Vayechi

Shemos

Bo

B'shalach

Yisro

Mishpatim

Trumah

Tetsaveh-
Zachor

Vayakhel-
Pekudei/Parah

Vayikrah-
Hachodesh

Tsav
Shabbos Hagadol

Pesach

Shemini

Tazria/
Metzora

Acharai Mos/
Kedoshim

Emor

B'har
B'chukosai

Bamidbar/
Shavuos

Nasso

Beha'aloscha

Shelach Lecha

Korach

Chukas

Balak

Pinchas

Matos/Masei

Eikev

R'ay

Ki Saitsay

Ki Sovo

Archives for 5759 - 5760

This Weeks Parsha